Ryhmätyö-lehdessä 1/2006 julkaistu artikkeli:

RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN

Ryhmätyö ry:n kaksivuotinen työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö

Ryhmätyö ry:n kaksivuotisen työnohjaajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa työnohjaajia, jotka ovat perehtyneet sekä teoreettisesti että käytännön kokemuksen avulla erityisesti ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen, ryhmien työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen. Koulutuksen syventämisalueena on ryhmän dynamiikkaan kuuluvien tekijöiden havainnoinnin oppiminen ja kokemuksellisen tiedon saaminen erilaisten ryhmien toiminnasta. Koulutuksessa paneudutaan työnohjaajana toimimisessa tarvittavien persoonallisten valmiuksien kehittämiseen.

Koulutuksen rakenne

Koulutuskokonaisuus sisältää ohjattuja lähiopiskelupäiviä sekä toisen opiskeluvuoden aikana työnohjaajana toimimista ja siihen saatua työnohjausta. Osa koulutusohjelman lähiopiskelujaksoista toteutetaan kurssiryhmän sisäisinä, osa valitaan Ryhmätyö ry:n avoimesta kurssitarjonnasta. Tarkoitus on, että opiskelijat saavat kokemusta useammasta ryhmästä oman kurssiryhmän lisäksi.

Työnohjaustaitojen harjoituskurssilla paneudutaan simuloitujen ohjaustilanteiden avulla ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen, ryhmien työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen. Työnohjausryhmän jäsenen, työnohjaajan ja havainnoijan tehtävistä käsin lisätään valmiuksia toimia työnohjaajana.

Koulutukseen sisältyy lisäksi kirjallisuuteen perehtymistä, oman oppimispäiväkirjan pitämistä sekä omaa oppimisprosessia kuvaava kirjallinen päättötyö. Ryhmän yhteisillä lähiopiskelupäivillä on samat kouluttajat, jotka ohjaavat ryhmän työskentelyä.

Koulutuksen kohderyhmä, valinta- ja läpäisykriteerit

Koulutus on tarkoitettu työnohjauksesta kiinnostuneille, työnohjaustehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Koulutus soveltuu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät ryhmien kanssa, mutta sisältö on sovellettavissa myös yksilöiden kanssa työskenteleville. Koulutusryhmä on moniammatillinen kokoonpanoltaan.

Työnohjaajakoulutuksen aloittavilla tulee olla mahdollisuus koota oma työnohjausryhmä ja toimia sen työnohjaajana työnohjauksessa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista kahden vuoden koulutuskokonaisuuteen. Koulutusohjelman läpäiseminen edellyttää sen kaikkien osien suorittamista, jonka jälkeen voi käyttää nimikettä työnohjaaja RR.

Koulutusohjelman taustalla oleva viitekehys ja opiskelumenetelmä

Holistinen, humanistinen ja psykodynaaminen ihmiskäsitys

Ihminen käsitetään psykofyysiseksi kokonaisuudeksi. Jokaisella on oma biologinen ja sosiaalinen lähtökohtansa ja oma historiansa. Jokainen kehittyy ainutlaatuiseksi yksilöksi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Ihminen on, paitsi ajatteleva, myös tunteva olento, jolla on tarpeita ja pyrkimyksiä niiden toteuttamiseksi.

Itsetuntemus on lisääntyvää tietoisuutta omista tarpeista, motiiveista ja tunteista ja itsetuntemusta voi kehittää koko elämän ajan. Yksilön kehittymisen kannalta on keskeistä oppia jäsentämään (reflektoimaan) omaa kokemustaan ja tulla sen kanssa kuulluksi. Tarvitaan itsehavainnointia ja taitoa kertoa omista mielensisällöistä toisille. Toisen ymmärtäminen edellyttää vastaavasti taitoa ja halua kuulla hänen kokemuksiaan. On tärkeää oppia myös antamaan palautetta eli kertomaan mitä toisen kertoma on itsessä herättänyt.

Vuorovaikutustaidot (em. osataitoineen) ja empatia ovat tärkeitä työnohjauksessa ja siksi ne ovat keskeisiä opiskelun sisältöjä kaikissa koulutuksen osissa.

Avoin, oppiva, järjestelmäteoreettinen organisaatiokäsitys

Organisaatiot muodostuvat osista ja alasysteemeistä, jotka ovat tavalla tai toisella järjestäytyneet. Avoin organisaatio, ja sen osat, elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Jokaiselle organisaatiolle kehittyy oma kulttuurinsa, josta tietoiseksi tuleminen mahdollistaa muuttamisen. Keskeistä on perustehtävän yhteinen hahmottaminen ja yhteistyön kehittäminen eri tasoilla sen toteutumisen mahdollistamiseksi. Tämä edellyttää yhteistyön esteiden tutkimista, ongelmien ja ristiriitojen ratkomista, tiedon ja kokemusten hyödyntämistä. Rajojen ja johtajuuden toteutumisen tutkiminen on keskeistä.

Näitä sisältöjä opiskellaan erityisesti Työyhteisön yhteistoiminta-nimisellä jaksolla. Kun opiskelijat lisäksi jakavat työelämän kokemuksiaan, tietoisuus erilaisista organisaatioista kasvaa kautta koko opiskelun.

Kokemuksellinen, oppimaan oppiva ja ryhmätyömenetelmään perustuva oppimiskäsitys

Kurssiryhmä opiskelee ryhmänä, havainnoi ja tutkii omaa toimintaansa, ratkoo mahdollisia yhteistyön esteitä ja muita yhteisessä työskentelyssä ilmeneviä ongelmia. Ryhmä tekee tarvittavat yhteistä työskentelyä koskevat sopimukset ja arvioi niitä työskentelyn edetessä. Jokainen oppii jäsenyys- ja ryhmänohjaamistaitoja, sekä taitoja havainnoida ryhmän toimintaa ja kehittymistä kokonaisuutena. Auktoriteettisuhteiden tutkiminen on keskeistä, ovathan esimies–alaissuhteisiin liittyvät ongelmat monta kertaa tarkasteltavina työnohjauksessakin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus koko ajan vaikuttaa opiskelun sisältöihin sen lisäksi, että kullakin on omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Jokaisella on myös mahdollisuus saada arviointeja ja palautteita toisilta. Yhteiset lähiopiskelujaksot mahdollistavat kunkin henkilökohtaisen ja yhteisen työskentelyn edistymisen tarkastelun. Oppimispäiväkirja on osaltaan tämän jatkuvan oppimisen tukena.

Kukin opiskelija laatii kirjallisen lopputyön. Siinä hän arvioi koulutusohjelman jaksojen merkitystä sekä kokemuksiaan työnohjaajana toimimisesta. Hän arvioi myös ohjaamansa ryhmän kehittymisprosessia sekä saamansa työnohjauksen merkitystä oppimiselleen. Lopputyöhön sisältyy myös pohdinta oman ihmiskäsityksen ja muun teoreettisen viitekehyksen muodostumisesta koulutuksen aikana. Jokaisen lopputyö käsitellään päätösseminaarissa ja jokainen saa työstään palautteen.

Työnohjaajan ammattitaidon keskeiset osa-alueet ja niiden kehittäminen

Työnohjaajan keskeisinä ammatillisina osa-alueina nähdään itsetuntemus, yksilö- ja ryhmädynamiikan tuntemus, ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan tuntemus (johtajuus, perustehtävän merkitys) ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Lisäksi hänen on tarpeen tuntea työelämää ja ammatteja sekä ryhmien ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia. Työnohjauksen taustateoriat, menetelmät ja käytännön työvälineet ovat tietenkin myös ydinosaamisen keskeistä sisältöä.

Työnohjaajana kehittyminen vaatii kiinnostusta ihmisiin, ryhmiin, yhteisöihin ja organisaatioihin sekä oman toiminnan jatkuvaa arviointia. Omaan työnohjaukseen suostuminen, tuen ja ohjauksen vastaanottaminen vaatii oman opettelunsa. Ammatillisuus ja eettinen toiminta vaatii jatkuvaa työskentelyä, myös työnohjaajalta itseltään.

Seuraavan koulutuksen alkaminen ja siihen hakeminen

Ryhmätyö ry:n kaksivuotisen työnohjaajakoulutuksen seuraava koulutusryhmä alkaa syksyllä 2012.

Kirjalliset hakemukset osoitetaan Ryhmätyö ry:n koulutusvaliokunnalle ja lähetetään osoitteella: Ryhmätyö ry, Korkeavuorenkatu 24 D 38, 00130 Helsinki.