Ryhmätyö ry:n kaksivuotinen TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60 op)

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työnohjaajia, jotka ovat perehtyneet sekä teoreettisesti että käytännön kokemuksen avulla erityisesti ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen, ryhmien työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen. Koulutus antaa valmiudet myös yksilötyönohjaukseen.

Koulutuksen aikana perehdytään työnohjauksen menetelmiin ja taustateorioihin ja se antaa käytännön valmiudet työnohjaajana toimimiseen. Erityisinä syventämisalueina ovat organisaatio- ja ryhmädynamiikka, kokemuksellinen tieto erilaisten ryhmien toiminnasta sekä työnohjaajan tarvitsemat persoonalliset valmiudet.

Koulutus on tarkoitettu työnohjauksesta kiinnostuneille, työnohjaustehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Koulutus soveltuu myös lisäkoulutukseksi muissa ohjaus- ja johtamistehtävissä toimiville. Koulutukseen hakevilla voi olla erilaisia koulutus- ja työtaustoja.

Työnohjaajakoulutus rakentuu lähiopiskelujaksoista, noin vuoden mittaisesta työnohjaajana toimimisesta ja siihen liittyvästä työnohjauksesta, kirjallisuuteen perehtymisestä ja omaa oppimisprosessia kuvaavasta kirjallisesta päättötyöstä.

Lähiopiskelujaksot pidetään Itä-Hämeen opistossa Hartolassa.

Lisätietoja:
Ryhmätyö ry:n toimisto, puh. 0500 710086

 

» KOULUTUKSEN RAKENNE

Työnohjauksen menetelmät ja työnohjaustaidot

ORIENTOIVA KURSSI      3 + 3 päivää, 55 tuntia

TYÖNOHJAUSKURSSI      3 + 3 päivää, 55 tuntia

TYÖNOHJAUSTAITOJEN HARJOITUSKURSSI     6 päivää, 60 tuntia

TYÖNOHJAUS JA SEN TYÖNOHJAUS VALMISTAUTUMISINEEN 40 + 20 (á 45 min.)      110 tuntia

Työnohjaajan persoonalliset valmiudet

RYHMÄTYÖN KURSSI      6 päivää, 60 tuntia

KESKUSTELURYHMÄ      n. 75 tuntia tai
VUOROVAIKUTUKSEN SISÄISET TEKIJÄT -KURSSI x 2      3 + 3 tai 6 päivää, n. 110 tuntia

Työelämän, ryhmien ja organisaatioiden tuntemus

RYHMÄDYNAMIIKAN KURSSI      6 päivää, 60 tuntia

TYÖYHTEISÖN TOIMINTA JA DYNAMIIKKA      3 + 3 päivää, 55 tuntia

Oppimisprosessin kokoaminen ja saavutettujen työnohjaustaitojen arviointi

PÄÄTTÖTYÖ      80 tuntia

KOULUTUKSEN PÄÄTTÄVÄ KURSSI      6 päivää, 60 tuntia

* * *

KOULUTUSOHJELMAN TUNTIMÄÄRÄ YHTEENSÄ     1620 tuntia

Kurssipäivät n. 54               510 tuntia

Työnohjaus ja sen työnohjaus valmistautumisineen 40 + 20 (á 45 min.)      100 tuntia

Kirjallisuus ja siihen liittyvät tehtävät      830 tuntia

Oppimispäiväkirja ja päättötyö          180 tuntia» KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Työnohjauksen menetelmät ja työnohjaustaidot

Tavoitteena on perehtyä työnohjaukseen, sen mahdollisuuksiin ja menetelmiin mahdollisuuksiin sekä harjoitella työnohjausta käytännössä.

ORIENTOIVA KURSSI (55 tuntia)

Tavoitteena on orientoitua kahden vuoden oppimisprosessiin sekä työnohjauksen lähtökohtiin ja peruskäsitteisiin.

TYÖNOHJAUSKURSSI (55 tuntia)

Työyhteisön tilan ja kehittämistarpeiden arviointi, työnohjaus kehittämismuotona. Yhteisöjen ja ryhmien työnohjaus, ryhmässä tapahtuva työnohjaus, yksilötyönohjaus. Työnohjauksen tavoitteet, neuvottelut ennen työnohjauksen aloittamista, työnohjaussopimus Työnohjauksen menetelmät, työskentelytavat ja työvälineet Työnohjaajan asema ja tehtävät työnohjauksen aikana.

TYÖNOHJAUSTAITOJEN HARJOITUSKURSSI (60 tuntia)

Kurssilla paneudutaan simuloitujen työnohjaustilanteiden avulla ryhmässä tapahtuvaan, ryhmän työnohjaukseen ja yhteisön työnohjaukseen. Näissä harjoituksissa eri tehtävissä toimimalla (työnohjausryhmän jäsen, havainnoija, työnohjaaja) opiskelijat kehittävät taitojaan työnohjaajina.

TYÖNOHJAAJANA TOIMIMINEN (40 tuntia, á 45 min)

Työnohjaajakoulutuksen toisen opiskeluvuoden aikana opiskelija toimii oman työnohjausryhmänsä työnohjaajana ja osallistuu itse työnohjaukseen työnohjausryhmänsä kokoontumisen ajan (20 tuntia, á 45 min).

Työnohjaajan persoonalliset valmiudet

Tavoitteena on kehittää työnohjaajaksi aikovan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa kokemuksellista tietoa ohjatun ryhmän jäsenenä työskentelemisestä.

Jokainen osallistuu Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssille ja keskusteluryhmään. Keskusteluryhmän vaihtoehtona on kaksi Vuorovaikutuksen sisäiset tekijät -kurssia.

ITSETUNTEMUS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT -KURSSI (60 tuntia)

Kurssin tarkoituksena on ryhmäkokemuksen avulla perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen ihmissuhteissa. Tavoitteena on, että jokainen voi lisätä itsetuntemustaan ja saada keinoja toimia entistä paremmin erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa sekä ratkoa niihin liittyviä ongelmia.

Työskentelyn sisältöjä ovat mm. oman ja toisten toiminnan vaikutusten havaitseminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, omien tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen realistisen itsetuntemuksen kehittämiseksi sekä ryhmän ilmiöt, mm. ryhmän rakentuminen: roolit, normit ja johtaminen.

KESKUSTELURYHMÄ (n. 75 tuntia)

Keskusteluryhmän työskentelyn tavoitteena on selkiinnyttää kunkin ryhmän jäsenen ilmaisua, oppia kuuntelemaan, tunnistaa ja ymmärtää omakohtaisesti ryhmän vaikutus itseen ja itsen vaikutus ryhmään sekä vahvistaa myönteistä aikuisuutta.

VUOROVAIKUTUKSEN SISÄISET TEKIJÄT -KURSSI (á n. 60 tuntia)

Kursseilla jäsennetään transaktioanalyyttisen viitekehyksen avulla vuorovaikutustilanteita, omaa persoonallisuutta ja omaa toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla voi opetella ihmisten välisessä kanssakäymisessä ilmenevien jännitysten, pelkojen ja varomisten ym. vaikeuksien tarkastelua ja poisoppimista. Kurssilla voi vahvistaa aikuisuuttaan ja lisätä uskallustaan ottaa itse vastuuta omasta elämästään.

Työelämän, ryhmien ja organisaatioiden tuntemus

Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ryhmien ja organisaatioiden rakenteiden merkityksestä ja toiminnan edellytyksistä. Koulutusryhmän jäsenten kokemusten hyödyntäminen on tässä keskeistä.

RYHMÄDYNAMIIKAN KURSSI (60 tuntia)

Mistä ryhmän dynamiikka syntyy ja millaisia ilmiöitä se voi tuottaa
Miten ryhmä vaikuttaa yksilöön ja yksilö ryhmään
Ryhmän keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja niiden merkitys
Vuorovaikutuksen ohjaaminen
Ohjaajan/johtajan suhde ryhmään ja ryhmän suhde häneen
Toimiva ryhmä ja sen edellyttämät tiedot ja taidot.

TYÖYHTEISÖN TOIMINTA JA DYNAMIIKKA (55 tuntia)

Organisaatiot, työyhteisöt, työryhmät ja tiimit ja niiden dynamiikka
Johtajuus, johtajan asema ja johtamisen merkitys
Muutokset ja niiden vaikutukset
Työnohjaus perustehtävän ja johtajuuden tukena.

Oppimisprosessin kokoaminen ja saavutettujen työnohjaustaitojen arviointi

OMAA OPPIMISPROSESSIA KUVAAVA PÄÄTTÖTYÖ (50 tuntia)

KOULUTUKSEN PÄÄTTÄVÄ KURSSI (60 tuntia)

Kurssin aikana arvioidaan saavutettuja työnohjaustaitoja, henkilökohtaista oppimisprosessia ja kunkin jatkokehittymistarpeita. Koulutusryhmä arvioi toimintaansa ryhmänä, kurssikokemuksiaan ja koko koulutusohjelmaa. Kurssilaisten laatimat kirjalliset päättötyöt käsitellään ja niiden pohjalta käydään arviointi- ja palautekeskustelut.

 

» KOULUTUKSEN MUUT TIEDOT

KOULUTTAJAT

Ryhmätyö ry:n kouluttajat, jotka ovat perehtyneet ryhmässä tapahtuvan opiskelun ohjaukseen ja työnohjaukseen.

 

LISÄTIETOJA

Ryhmätyö ry:n toimisto, toimisto(at)ryhmatyo.fi
Ryhmätyö-lehdessä julkaistu kirjoitus työnohjaajakoulutuksesta.
Ryhmätyö-lehdessä julkaistu kirjoitus työnohjauksesta.