ITSETUNTEMUS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT -kurssi

(aiemmin nimellä Ryhmätyön kurssi)

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat lisätä itse- ja ihmistuntemustaan, vuorovaikutustaitojaan ja ryhmässä toimimisen taitoja. Soveltuu hyvin myös sellaiselle, joka haluaa pysähtyä tarkastelemaan omaa elämäntilannettaan ja löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia.

Itsetuntemus ja vuorovaikutustaitoja:

 • omien tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen
 • itsensä ilmaiseminen, kuulluksi tuleminen ja kuuleminen
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • omat suojautumiskeinot ja reagointitavat ja niiden säätely
 • sen tiedostaminen, miten itse vaikuttaa muihin ja miten muut itseen
 • itsetuntemuksen kehittäminen ja realistisen itsetunnon vahvistaminen.

Ryhmän ilmiöiden ja prosessien näkyminen vuorovaikutuksessa:

 • erillisyys ja itsenäisyys ryhmän paineissa
 • omat tarpeet ja ryhmän tehtävä
 • kateus, kilpailu ja niiden vaikutukset
 • roolien muodostuminen
 • ryhmän vaiheiden vaikutukset
 • jäsentynyt työskentely ryhmässä.

Työskentelytavat:
Yksilö- ja ryhmätyöskentely, syventävä keskustelu ja ryhmän toiminnan jäsentäminen. Opiskelu perustuu omasta kokemuksesta oppimiseen ja kurssin sisältöjä tarkastellaan opiskeluryhmän toimintaa havainnoimalla ja jäsentämällä.

Jokaisella kurssilaisella on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin ja oppimistapahtumaan. Kurssilaisia pyydetään etukäteen miettimään, mitä he haluavat kurssilla saada ja oppia sekä mahdollisuuksien mukaan tutustumaan seuraavaan kirjallisuuteen:

 • Nieminen Kai: Alan oppia, 2010
 • Nilssonne Åsa: Kuka ohjaa elämääsi? – Tietoisuustaidot arjen apuna, 2005
 • Ryhmätyö ry:n julkaisu: Ryhmän voima ja viisaus, 1998. Kirjaa voi lukea valikoiden kurssin aiheiden mukaan.

Kurssin kokonaistuntimäärä on 60.
Työskentelyn tiiviin luonteen vuoksi suositellaan, että kurssilaiset varaavat koko kurssiajan opiskeluun ja asuvat kurssipaikalla. Kurssilla on mahdollisesti Ryhmänohjaajakoulutuksen jatkokurssi II:n opiskelija, joka toimii hiljaisena havainnoijana kurssin ryhmässä ja antaa havainnoistaan raportin päivittäin.

Kurssin kouluttajat
Anita Ankkuri-Ikonen, puh. 040 5642 346 sähköposti: anita.ankkuriikonen@gmail.com
Marita Lehtinen, puh. 044 0172 281, sähköposti: marita.lehtinen@sci.fi
Marja Myllykoski, puh. 050 5523 046 sähköposti: myllykoski.marja@gmail.com

Tiedustelut

Näillä sisällöillä Ryhmätyö ry voi järjestää koulutusta. Pyydä lisätietoja ja tarjous Ryhmätyö ry:n kouluttajilta, sähköposti: toimisto(att)ryhmatyo.fi

 

T e r v e t u l o a   o p i s k e l e m a a n !

Paluu takaisin